NARZĘDZIA Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata, paca płaska, gąbka.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Podłoża mineralne powinny mieć wiek co najmniej 28 dni a warstwa zbrojona w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyrównanie podłoża, gdyż pozostawione nierówności mogą być widoczne po zamontowaniu płyt paneli. Podłoża niejednorodne o zwiększonej chłonności należy zagruntować odpowiednio dobranym preparatem gruntującym. Powierzchnie, na które nakładany jest klej muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Greinplast F / PP w wybranym kolorze. Farbę należy nanosić równomiernie za pomocą wałka malarskiego.

WYKONANIE Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć zbyt wielu odpadów. Panele montować z odpowiednią szczeliną (fugą- gdzie fugę stanowi farba gruntująca Greinplast F / PP w wybranym kolorze). Powierzchnię, na której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA trans przy pomocy pacy zębatej (ząb 2mm). Klej nakładać etapami na taką powierzchnię, która umożliwi przyklejanie paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym. Mocowany panel należy mocno docisnąć do powierzchni w taki sposób, aby rozłożony klej pokrył całą jego spodnią powierzchnię, a jego nadmiar wypłynął poza płytę panelu. Do dociśnięcia można używać wałka dociskowego lub pacy płaskiej. Nadmiar kleju niezwłocznie zebrać, całą powierzchnię przemyć wilgotną gąbką. Nie dopuszcza się mocowania paneli z częściowym pokryciem klejem. Panele zaleca się montować z kilkumilimetrową fugą. Z uwagi na charakter produktu dopuszczalne są nieznaczne różnice grubości płyt, które przy montażu „bez fugowym„ mogą być widoczne. Należy zadbać, aby cały układ wykonany był szczelnie powierzchniowo.

DANE TECHNICZNE OEA-KP wymiary 40 cm x 98 cm Zużycie kleju 0,5 – 0,8 kg/m2

BEZPIECZEŃSTWO Nie dotyczy

PRZECHOWYWANIE W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na podane są na opakowaniu. 

ZALECENIA I UWAGI Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczególnych wykonywanych warstw powinna wynosić od +5° C do +25°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Niedopuszczalne jest stosowanie innych klejów i impregnatów niż przewidziane przez producenta, gdyż może to w znaczący sposób obniżyć parametry całego układu.


Allegro